Activitats.12 - Sol·licitud d’autorització d’activitat no permanent major o menor.

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Activitats.12 - Sol·licitud d’autorització d’activitat no permanent major o menor.
SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L'ATENCIÓ PRESENCIAL AL PÚBLIC Més informació
DECRET ESTABLINT SERVEIS ESSENCIALS PEL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS Més informació
BAN SOBRE EL PLA DE MESURES EXCEPCIONALS PER A COMBATRE EL COVID-19 Més informació 
REIALS DECRETS I ALTRA NORMATIVA ESTATAL PEL COVID-19 Més informació (actualització constant)

cabeceraUrbanismo

 

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques (mitjançant representant legal prèviament acreditat).

Documentació a aportar

 • Sol·licitud d’autorització d’activitat no permanent.
 • Justificació de l’interès públic amb criteris econòmics i socials.
 • Autorització d’ocupació o petició d’ocupació, quan s’ubiqui en domini públic.
 • Petició o acreditació d’exempcions, si s’escau.
 • Informe o autorització de les diferents administracions concurrents afectades pel desenvolupament de l’activitat, si s’escau.
 • Les dates d’inici i finalització, l’horari, l’emplaçament i l’aforament previst.
 • Documentació tècnica subscrita per tècnic competent (plànols i memòria sobre higiene, sanitat pública, seguretat, evacuació, prevenció d’incendis i altres riscs col·lectius, seguretat ciutadana, protecció de la infància i la joventut, mobilitat, defensa del públic en general, molèsties per renou fums, olors i similars, així com protecció del territori, i ha d’indicar també quines autoritzacions sectorials concurrents són necessàries).
 • El nom i les dades d’identificació de la persona, o persones, que assumirà in situ la responsabilitat sobre el control de l’activitat.
 • Actuacions, grups i artistes que hi intervenen, si s’escau.
 • Llicència municipal d’activitat permanent o títol habilitant equivalent, en el cas que es faci a un establiment on es desenvolupa una activitat permanent.
 • Estudi acústic en cas que ho estableixi l’Ordenança municipal reguladora de remors i vibracions i/o la Llei 1/2007, de 16 de març contra la contaminació acústica de les Illes Balears.
 • Còpia del pla d’autoprotecció que es tramita a l’administració competent en matèria d‘emergències, en cas de ser una activitat no permanent major.

IMPORTANT: La sol·licitud i tota la documentació s’ha de presentar amb una antelació mínima de TRENTA DIES a la data prevista de realització.

La presentació de la documentació en un termini inferior a trenta dies de la data de la celebració prevista pot ésser motiu de denegació de l’autorització.

Tota la documentació s'ha d'aportar també en format digital en pdf.

On sol·licitar-ho?

Al Registre General de les oficines municipals o al Registre Telemàtic de la seu electrònica de l’Ajuntament www.santaeulalia.net (sempre que es disposi de firma digital, segons art. 10 de la Llei 39/2015).

Preu i forma de pagament

 • Autoliquidació generada pel Registre General a la vista de la documentació que es presenta, segons taxa fixada en l'Ordenança fiscal municipal de l'any en curs.
 • Mitjançant targeta financera al Registre General en el moment de presentació de la documentació.
 • Pagament el dia de presentació de la documentació o l'endemà a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren a l'autoliquidació, o per Internet a la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

Normativa

 • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 166, de 30 de novembre) i la modificació per la Llei 6/2019, de 8 de febrer (BOIB núm. 21, de 16 de febrer).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).
 • Ordenança fiscal de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
 • Altres ordenances municipals segons l'activitat sol·licitada.

La normativa municipal es pot consultar des d'aquesta web accedint-hi per "Ajuntament>Ordenances municipals" o “Àrees/Departaments>Urbanisme i activitats”

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d’Urbanisme i Activitats.

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada.

Requisits

Model de formulari normalitzat ben complimentat i acompanyat de la documentació indicada al mateix formulari.

Unitat tramitadora

Departament d'Urbanisme i Activitats.

C. de Marià Riquer Wallis, 4 (3a planta)

07840 Santa Eulària des Riu (Eivissa)

Tel. 971332800 (ext. 415)

Òrgan resolutori

Decret.

Efectes de silenci

Desestimatori.

Més informació

Per a més informació descarregui els documents informatius.

Llegeixi atentament les instruccions per complimentar els models.

Activitats

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies