Activitats.09 - Comunicació de transmissió o canvi de titular d’activitat (article 12 de la Llei 7/2013).

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Activitats.09 - Comunicació de transmissió o canvi de titular d’activitat (article 12 de la Llei 7/2013).
SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L'ATENCIÓ PRESENCIAL AL PÚBLIC Més informació
DECRET ESTABLINT SERVEIS ESSENCIALS PEL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS Més informació
BAN SOBRE EL PLA DE MESURES EXCEPCIONALS PER A COMBATRE EL COVID-19 Més informació 
REIALS DECRETS I ALTRA NORMATIVA ESTATAL PEL COVID-19 Més informació (actualització constant)

cabeceraUrbanismo

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques (mitjançant representant legal prèviament acreditat).

Documentació a aportar

Si hi ha firma de qui cedeix l’activitat:

 • Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent per canvi de titularitat (model A14) degudament complimentada.
 • Fotocòpia del document d’identitat del nou titular.
 • Fotocòpia del document d’identitat de qui cedeix l’activitat.
 • Fotocòpia del document que acredita la representació si qui cedeix l’activitat o el nou titular és una persona jurídica o una comunitat de propietaris.

Si no hi ha firma de qui cedeix l’activitat:

 • Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent per canvi de titularitat (model A14) degudament complimentada.
 • Fotocòpia del document d’identitat del nou titular.
 • Fotocòpia del document que acredita la representació si el nou titular és una persona jurídica o una comunitat de propietaris.
 • Fotocòpia d’un document que acrediti el seu dret (contracte de lloguer, acta de constitució de comunitat de propietaris si es tracta d’un garatge, etc.) per a justificar l’explotació de l’activitat (ús i gaudi de l’establiment).
 • Certificat emès per tècnic/a competent que acrediti que no s’han efectuat modificacions substancials a l’activitat d’acord amb l’article 12 de la Llei 7/2013, de règim jurídic d’instal·lació accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.

Tota la documentació s'ha d'aportar també en format digital en pdf.

On sol·licitar-ho?

Al Registre General de les oficines municipals o al Registre Telemàtic de la seu electrònica de l’Ajuntament www.santaeulalia.net (sempre que es disposi de firma digital, segons art. 10 de la Llei 39/2015).

Preu i forma de pagament

 • Autoliquidació generada pel Registre General a la vista de la documentació que es presenta, segons taxa fixada en l'Ordenança fiscal municipal de l'any en curs.
 • Mitjançant targeta financera al Registre General en el moment de presentació de la documentació.
 • Pagament el dia de presentació de la documentació o l'endemà a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en l'autoliquidació, o per Internet a la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

Normativa

 • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 166, de 30 de novembre) i la modificació per la Llei 6/2019, de 8 de febrer (BOIB núm. 21, de 16 de febrer).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).
 • Ordenança fiscal de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d’Urbanisme i Activitats.

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada.

Requisits

Ser el nou explotador de l’activitat.

Models de formularis normalitzats ben complimentats i acompanyats de la documentació indicada als mateixos formularis.

Unitat tramitadora

Departament d'Urbanisme i Activitats.

C. de Marià Riquer Wallis, 4 (3a planta)

07840 Santa Eulària des Riu (Eivissa)

Tel. 971332800 (ext. 415)

Òrgan resolutori

---

Efectes de silenci

No resulta d’aplicació.

Més informació

El nou titular es subroga en els drets i obligacions de l’anterior titular, entre aquestes, continuar la tramitació i presentar la documentació que resta i la declaració responsable de l’activitat, si es cau.

Activitats

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies