Activitats.06 - Tramitació d’activitats permanents majors o menors, o modificacions no simples d’aquestes, amb obra que necessitin projecte segons la LOE.

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Activitats.06 - Tramitació d’activitats permanents majors o menors, o modificacions no simples d’aquestes, amb obra que necessitin projecte segons la LOE.
SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L'ATENCIÓ PRESENCIAL AL PÚBLIC Més informació
DECRET ESTABLINT SERVEIS ESSENCIALS PEL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS Més informació
BAN SOBRE EL PLA DE MESURES EXCEPCIONALS PER A COMBATRE EL COVID-19 Més informació 
REIALS DECRETS I ALTRA NORMATIVA ESTATAL PEL COVID-19 Més informació (actualització constant)

cabeceraUrbanismo

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques (mitjançant representant legal prèviament acreditat).

Documentació a aportar

El procediment per a la tramitació té dues fases.

FASE 1. Documentació a aportar per a la instal·lació de l’activitat:

 • Sol·licitud de permís d’instal·lació d’activitat permanent (model A2) degudament complimentada.
 • Projecte integrat d’obres i activitats o projecte d’activitats i projecte d’obres complets i coordinats, o projecte bàsic d’obres i projecte preliminar d’activitats previ a acord de Junta de Govern Local i posteriorment projecte d’execució d’obres i projecte d’activitats.
 • Fitxa resum d’activitat (model A3) degudament complimentada.
 • Declaració responsable del tècnic o la tècnica competent (model A7) degudament complimentada, en cas que no es presenti la documentació tècnica d’activitats visada.

FASE 2. Documentació a aportar per a l’inici i l’exercici de l’activitat:

 • Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent (model A1) degudament complimentada.
 • Certificat tècnic d’activitat (model A6) degudament complimentat.
 • Plànols de l’estat final de la instal·lació.
 • Declaració responsable del tècnic o la tècnica competent (model A7) degudament complimentada, en cas que no es presenti la documentació tècnica d’activitats visada.
 • Certificat tècnic de la direcció de l’obra.

Tota la documentació s'ha d'aportar també en format digital en pdf.

On sol·licitar-ho?

Al Registre General de les oficines municipals o al Registre Telemàtic de la seu electrònica de l’Ajuntament www.santaeulalia.net (sempre que es disposi de firma digital, segons art. 10 de la Llei 39/2015).

Preu i forma de pagament

 • Autoliquidació generada pel Registre General a la vista de la documentació que es presenta, segons taxa fixada en l'Ordenança fiscal municipal de l'any en curs.
 • Mitjançant targeta financera al Registre General en el moment de presentació de la documentació.
 • Pagament el dia de presentació de la documentació o l'endemà a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en l'autoliquidació, o per Internet a la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

Normativa

 • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 166, de 30 de novembre) i la modificació per la Llei 6/2019, de 8 de febrer (BOIB núm. 21, de 16 de febrer).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).
 • Ordenança fiscal de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
 • Altres ordenances municipals segons l'activitat sol·licitada.

La normativa municipal es pot consultar des d'aquesta web accedint-hi per "Ajuntament>Ordenances municipals" o “Àrees/Departaments>Urbanisme i activitats”

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d’Urbanisme i Activitats.

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada.

Requisits

Models de formularis normalitzats ben complimentats i acompanyats de la documentació indicada en els mateixos formularis.

Unitat tramitadora

Departament d'Urbanisme i Activitats.

C. de Marià Riquer Wallis, 4 (3a planta)

07840 Santa Eulària des Riu (Eivissa)

Tel. 971332800 (ext. 415)

Òrgan resolutori

Junta de Govern Local

Efectes de silenci

Estimatori, excepte en els casos en què la normativa específica estableix el contrari en matèria d’obres.

Més informació

Per a més informació descarregui els documents informatius.

Llegeixi atentament les instruccions per complimentar els models.

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 2 mesos si no hi ha avaluació d'impacte ambiental (AIA) i de 4 mesos si hi ha AIA.

Activitats

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies