Noticias

Inicio

Ayuntamiento

Transparencia

Áreas/Departamentos

Municipio

Parroquias

Turismo

Noticias

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques (mitjançant representant legal prèviament acreditat).

Documentació a aportar

El procediment per a la tramitació té dues fases.

FASE 1. Documentació a aportar per a la instal·lació de l’activitat:

 • Projecte d’activitat.
 • Fitxa resum d’activitat (model A3) degudament complimentada.
 • Declaració responsable del tècnic o la tècnica competent (model A7) degudament complimentada, en cas que no es presenti la documentació tècnica visada.
 • Comunicació prèvia per a l’inici de les obres lligades a una activitat permanent menor (model 4) degudament complimentada, juntament amb la documentació necessària establida a Urbanisme (plànol de situació i de l’estat actual, fotos, pressupost desglossat, croquis de les obres a realitzar.....).

FASE 2. Documentació a aportar per a l’inici i l’exercici de l’activitat:

 • Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent (model A1) degudament complimentada.
 • Certificat tècnic d’activitat (model A6) degudament complimentat.
 • Plànols de l’estat final de la instal·lació.
 • Declaració responsable del tècnic o la tècnica competent (model A7) degudament complimentada, en cas que no es presenti la documentació tècnica visada.
 • Fotografia en la qual es vegi amb claredat l'accés per a persones amb mobilitat reduïda.

Tota la documentació s'ha d'aportar també en format digital en pdf.

On sol·licitar-ho?

Al Registre General de les oficines municipals o al Registre Telemàtic de la seu electrònica de l’Ajuntament www.santaeulalia.net (sempre que es disposi de firma digital, segons art. 10 de la Llei 39/2015).

Preu i forma de pagament

 • Autoliquidació generada pel Registre General a la vista de la documentació que es presenta, segons taxa fixada en l'Ordenança fiscal municipal de l'any en curs.
 • Mitjançant targeta financera al Registre General en el moment de presentació de la documentació.
 • Pagament el dia de presentació de la documentació o l'endemà a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en l'autoliquidació, o per Internet a la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

Normativa

 • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 166, de 30 de novembre) i la modificació per la Llei 6/2019, de 8 de febrer (BOIB núm. 21, de 16 de febrer).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).
 • Ordenança fiscal de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
 • Altres ordenances municipals segons l'activitat sol·licitada.

La normativa municipal es pot consultar des d'aquesta web accedint-hi per "Ajuntament>Ordenances municipals" o “Àrees/Departaments>Urbanisme i activitats”

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d’Urbanisme i Activitats.

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada.

Requisits

Models de formularis normalitzats ben complimentats i acompanyats de la documentació indicada en els mateixos formularis.

Unitat tramitadora

Departament d'Urbanisme i Activitats.

C. de Marià Riquer Wallis, 4 (3a planta)

07840 Santa Eulària des Riu (Eivissa)

Tel. 971332800 (ext. 415)

Òrgan resolutori

---

Efectes de silenci

No resulta d’aplicació a les declaracions responsables.

Més informació

Per a més informació descarregui els documents informatius.

Llegeixi atentament les instruccions per complimentar els models.

Qui ho pot sol·licitar?

Indiferent: persones físiques, persones jurídiques (mitjançant representant legal prèviament acreditat).

Documentació a aportar

El procediment per a la tramitació té dues fases.

FASE 1. Documentació a aportar per a la instal·lació de l’activitat:

 • Comunicació prèvia d’instal·lació d’activitat permanent menor (model A5) degudament complimentada.
 • Projecte d’activitat.
 • Fitxa resum d’activitat (model A3) degudament complimentada.
 • Declaració responsable del tècnic o la tècnica competent (model A7) degudament complimentada, en cas que no es presenti la documentació tècnica visada.

FASE 2. Documentació a aportar per a l’inici i l’exercici de l’activitat:

 • Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent (model A1) degudament complimentada.
 • Certificat tècnic d’activitat (model A6) degudament complimentat.
 • Plànols de l’estat final de la instal·lació.
 • Declaració responsable del tècnic o la tècnica  competent (model A7) degudament complimentada, en cas que no es presenti la documentació tècnica visada.

Tota la documentació s'ha d'aportar també en format digital en pdf.

On sol·licitar-ho?

Al Registre General de les oficines municipals o al Registre Telemàtic de la seu electrònica de l’Ajuntament www.santaeulalia.net (sempre que es disposi de firma digital, segons art. 10 de la Llei 39/2015).

Preu i forma de pagament

 • Autoliquidació generada pel Registre General a la vista de la documentació que es presenta, segons taxa fixada en l'Ordenança fiscal municipal de l'any en curs.
 • Mitjançant targeta financera al Registre General en el moment de presentació de la documentació.
 • Pagament el dia de presentació de la documentació o l'endemà a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores que figuren en l'autoliquidació, o per Internet a la pàgina web de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

Normativa

 • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears (BOIB núm. 166, de 30 de novembre) i la modificació per la Llei 6/2019, de 8 de febrer (BOIB núm. 21, de 16 de febrer).
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).
 • Ordenança fiscal de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu.
 • Altres ordenances municipals segons l'activitat sol·licitada.

La normativa municipal es pot consultar des d'aquesta web accedint-hi per "Ajuntament>Ordenances municipals" o “Àrees/Departaments>Urbanisme i activitats”

Qui tramita la sol·licitud?

Departament d’Urbanisme i Activitats.

Forma d'iniciació

A petició de la persona interessada.

Requisits

Models de formularis normalitzats ben complimentats i acompanyats de la documentació indicada als mateixos formularis.

Unitat tramitadora

Departament d'Urbanisme i Activitats.

C. de Marià Riquer Wallis, 4 (3a planta)

07840 Santa Eulària des Riu (Eivissa)

Tel. 971332800 (ext. 415)

Òrgan resolutori

---

Efectes de silenci

No resulta d’aplicació a les declaracions responsables.

Més informació

Per a més informació descarregui els documents informatius.

Llegeixi atentament les instruccions per complimentar els models.

Descripción:

Devolución de la garantía económica cuando se acredite que se han finalizado las obras de reposición de los pavimentos y servicios afectados (aceras, asfaltos…) y el buen estado de los mismos.

Documentación a presentar:

 • Instancia de solicitud devolución fianza y documentación a adjuntar:
 • Se deben indicar los datos de la licencia (número de licencia) o la Comunicación previa (número de Registro General de Entrada) de obras sin proyecto, en base a la que se depositó la fianza.
 • Número de cuenta corriente y justificación de la titularidad de la misma persona que aparezca en la carta de pago de la fianza, donde se hará el ingreso que aparece en la devolución.
 • Dossier fotográfico de las obras de reposición una vez finalizadas.

Órgano que resuelve:

 • Junta de Gobierno Local / Concejal delegado

Normas aplicables:

 • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.
 • Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears.
 • Normas Subsidiarias de Santa Eulària des Riu
 • Plan Territorial Insular.
 • Ordenanza municipal de convivencia ciudadana y reguladora del uso, ocupación y limpieza de la vía pública del municipio de Santa Eulària de Riu (BOIB nº 97 de 30.07.2016).

pdf Instancia general

Descripción:

Devolución de la garantía económica cuando se acredite documentalmente que la gestión de los residuos se ha efectuado correctamente.

Documentación a presentar:

 

 • Instancia de solicitud
  • En la cual se debe indicar los datos de la licencia o la Comunicación previa de obras sin proyecto en base a la que se estableció dicha fianza.
  • Presentar el justificante del titular y número de cuenta corriente de la persona que aparezca en la carta de pago donde se hará el ingreso que aparece en la devolución.
  • Justificación de la correcta gestión de los residuos, para lo que deberán presentar resguardo emitido por una entidad gestora de residuos autorizada o justificar que se han reutilizado o reciclado, pudiendo presentar dossier fotográfico para ello.

En Santa Eulalia del Rio son:

 • Ca na Negreta (crta Ibiza km 6,1)
 • Vertedero Ca na Putxa (crta Jesus a Cala Llonga km 5)
 • Planta de Triaje Santa Barbara (ctra Cala Llonga km 4,3)
 • Deixalleries

Para consultar el listado completo de empresas autorizadas como gestoras de residuos en toda la isla podéis consultar el siguiente link: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=269206&coduo=919&lang=ca

 

Normas aplicables:

 • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
 • Ordenanza Municipal de Residuos de la Construcción y Demolición, elevada a definitiva en fecha 12 de agosto de 2010, BOIB núm. 118.

pdf Instancia general

6. MARÍA CRISTINA TUR COLOMAR

 

Llicenciada en Dret per la Universitat Internacional de Catalunya.

Màster Oficial en Dret de l’Empresa i dels Negocis per la Universitat de Barcelona.

Màster Oficial de Tributació i Assessoria Fiscal pel Centre d'Estudis Financers (centre associat a l'UDIMA).

Amb experiència laboral a diferents bufets d'advocats, tant a Barcelona om a Eivissa.

 

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies