Sr. SALVADOR LOSA MARÍ

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Sr. SALVADOR LOSA MARÍ

Salvador Losa Marí recortada

Regidor delegat de l'Àrea IV, subàrea Esports, delegant a favor seu les facultats de coneixement previ, preparació dels acords, direcció interna i gestió dels serveis i assumptes en matèria d'esports, inclosa la representació de l'Ajuntament en actes relacionats amb l'àmbit de la seua competència. En particular:

La delegació inclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers i la firma dels actes de tràmit i resolució, si escau, en relació a:

• Instal·lacions esportives municipals
• Escoles esportives municipals
• Esdeveniments esportius
• Promoció de l'esport
• Associacionisme, clubs i federacions esportives
• Qualssevol altres relacionades amb les anteriors.

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies