Sr. MARIANO JUAN COLOMAR

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Sr. MARIANO JUAN COLOMAR

Mariano Juan Colomar recortada

Regidor delegat de l'Àrea I, Administració Local, Subàrea de Serveis Generals, delegant a favor seu les facultats de direcció i gestió dels serveis relacionats amb les competències següents.

La delegació inclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers i la firma dels actes de tràmit i resolució, si escau, en relació a:

• Comunicacions urbanístiques i en matèria d'activitats

• Llicències d'obres que no requereixin presentació de projecte
• Autoritzacions d’activitats no permanents
• Certificacions de qualificació urbanística
• Llicències d'aparells musicals i audiovisuals als establiments
• Incoació de procediments i adopció de mesures cautelars en relació als procediments sancionadors per infraccions contra la normativa urbanística i d'activitats
• Incoació i resolució de procediments sancionadors per incompliment d'ordenances municipals
• Ordres d'execució d'obres, usos i activitats que suposen infracció de l'ordenament jurídic urbanístic (disciplina urbanística) o de la normativa reguladora de l'obertura i funcionament d'establiments i activitats
• Incoació de procediments de responsabilitat patrimonial i la seua resolució sempre que la quantia reclamada no superi els 1.500 euros
• Direcció, gestió i execució de projectes d'obres i serveis municipals ordinaris
• Proveïment d'aigua potable i evacuació i tractament d'aigües residuals
• Enllumenat públic
• Telecomunicacions
• Conservació i rehabilitació dels equipaments municipals
• Cementeris
• Habitatge: promoció, gestió social i ajudes
• Ordenar la publicació i execució dels acords adoptats en l'àmbit de la seua competència
• Qualssevol altres relacionades amb les anteriors

La delegació genèrica anterior inclou la resolució dels recursos de reposició que s'interposin contra els acords dictats.

 

CURRÍCULUM

Nascut el 1982.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, amb estudis de postgrau en Dret Públic, Ordenació Territorial, Dret Ambiental i Serveis Públics en Xarxa.

Edil responsable de matèria urbanística i d'activitats des de 2007.

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies