Organització municipal

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Organització municipal

Una vegada constituïda la nova corporació municipal, en sessió extraordinària celebrada el dia 13 de juny de 2015, és procedent establir a continuació el règim d'organització i funcionament d'aquest Ajuntament de conformitat amb la regulació continguda fonamentalment en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i la Llei autonòmica 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, i altres disposicions legals d'aplicació en matèria de règim local.
Aquest Ajuntament ha dissenyat un model d'organització municipal en el qual s'estableixen quatre grans àrees d'actuació:

 ÀREA I: ADMINISTRACIÓ LOCAL: ALCALDIA PRESIDÈNCIA, SERVEIS GENERALS, TERRITORI I MEDI AMBIENT
ÀREA II: CONVIVÈNCIA CIUTADANA I PROMOCIÓ DEL MUNICIPI
ÀREA III: TRANSPARÈNCIA, ECONOMIA I HISENDA I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
ÀREA IV: ACCIÓ SOCIAL I PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL (BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, CULTURA, JOVENTUT, FESTES, ESPORTS I FORMACIÓ)


ÀMBIT COMPETENCIAL: L'àmbit material d'actuació de cadascuna de les diferents àrees és el següent:

 

ÀREA I: ADMINISTRACIÓ LOCAL: SERVEIS GENERALS I TERRITORIALS

SUBÀREA D'ALCALDIA PRESIDÈNCIA
Ajuntament
Comunicació
Protocol i relacions institucionals
Secretaria
Serveis Jurídics

SERVEIS GENERALS
Instal·lacions i infraestructures municipals
Gestió i execució dels projectes d'obres municipals ordinàries
Potestat sancionadora
Responsabilitat patrimonial
Inversions i nous projectes i infraestructures i la seua coordinació
Serveis municipals de neteja de col·legis i instal·lacions municipals, conservació, manteniment i reparació d'edificis i instal·lacions municipals.

Serveis territorials
Ordenació del territori i urbanisme (planejament, gestió i disciplina urbanística)
Atenció urbana: serveis municipals de neteja viària, conservació i manteniment de l'espai urbà, obres, espais públics, zones verdes.
Agricultura i pesca
Camins i serveis en zones rurals
Habitatge: promoció, gestió social i ajudes
Serveis d'ocupació de via pública
Serveis d'imatge urbana. 

SUBÀREA DE MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT, ACCESSIBILITAT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Protecció del medi ambient i sostenibilitat
Parcs i jardins públics
Gestió de residus sòlids urbans
Neteja viària
Litoral i platges
Sanitat i salut pública
Agenda Local 21
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Pla de qualitat
Participació ciutadana

 

ÀREA II: CONVIVÈNCIA CIUTADANA I PROMOCIÓ DEL MUNICIPI

Seguretat ciutadana: Policia Local
Foment de l'ocupació
Desenvolupament local
Promoció turística
Palau de Congressos d’Eivissa
Comerç
Fires
Mercats
Venda ambulant
Promoció econòmica
Noves tecnologies
Imatge urbana
Mobilitat

 

ÀREA III: TRANSPARÈNCIA, ECONOMIA I HISENDA I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Economia i Hisenda (Intervenció, Tresoreria i Recaptació, Gestió Tributària i Cadastral)
Pressupostos i comptabilitat
Organització municipal i modernització de les estructures municipals
Pla de modernització municipal
Informació i atenció ciutadana
Transparència
Recursos humans i prevenció de riscos laborals
Contractació
Padró i estadística
Patrimoni municipal

 

ÀREA IV: ACCIÓ SOCIAL I PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL (BENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓ, JOVENTUT, FESTES ESPORTS I FORMACIÓ

Patrimoni històric i cultural
Festes
Educació
Cultura i equipaments
Arxiu municipal
Acció social
Solidaritat (cooperació)
Joventut
Infància

SUBÀREA D'ESPORTS
Promoció de l'esport
Instal·lacions esportives municipals
Esdeveniments esportius

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies