Junta de Govern Local

Inici

Ajuntament

Transparència

Àrees/Departaments

Municipi

Parroquies

Turisme

Junta de Govern Local

 La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, com a òrgan col·legiat de caràcter necessari, conforme al Decret d’alcaldia de data 22 de juny de 2015, està integrada per l’Alcaldia Presidència, que la presidirà i pels regidors i regidores següents:

- Sra. María del Carmen Ferrer Torres

- Sra Ana María Costa Guasch

-  Sr. Pedro Juan Marí Noguera

- Sra. Antonia Picó Pérez

- Sr. Salvador Losa Marí

- Sr. Mariano Juan Colomar

- Sra. María Catalina Bonet Roig

La Junta de Govern Local a més de les funcions d’assistència i assessorament a l’Alcaldia que li atribueixen directament els articles 23.2 de la LRBRL i 53.1 del ROF, així com les que li atribueixin directament les lleis, té delegades per l’Alcaldia les següents competències:

 1. Atorgament de Llicències urbanístiques d'obra major i permisos d'instal·lació d'activitats majors, així com qualssevol unes altres l'atorgament de les quals sigui atribuït per la legislació sectorial a l'Alcaldia i no siguin delegades en un altre òrgan.
 2. Aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 3. Informar les peticions de declaració d'interès general dels usos i activitats en sòl rústic. 
 4. Informar les sol·licituds d'ocupació del domini públic marítim-terrestre estatal en el municipi.
 5. Aprovació dels projectes d'obres i de serveis respecte dels quals sigui, així mateix, competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al Pressupost.
 6. Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
 7. L'adjudicació de concessions sobre els béns de les Corporació i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
 8. Control de la gestió econòmica, autoritzant i disposant despeses fins als límits de la competència del Ple.
 9. Resolució dels procediments de responsabilitat patrimonial quan tinguin per objecte una quantia superior als 1.500 euros. 
 10. Resolució dels expedients sancionadors en matèria d'infraccions contra la normativa urbanística, d'activitats o mediambiental.
 11. Les altres que expressament li delegui el Ple de la Corporació.

El Ple de la Corporació en sessió de data 29 de juny de 2015 va acordar delegar en la Junta de Govern Local les següents competències: 

 1. La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
 2. Concertació d'operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost – excepte les de Tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior.
 3. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i, quan encara no estiguin previstos als pressupostos. 
  Les altres que expressament li confereixin les lleis, en particular, delegar en la Junta de Govern Local les atribucions del Ple previstes en la disposició addicional segona, apartat segon del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que estableix: 

“2. Correspon al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes no esmentats a l'apartat anterior que celebri l'Entitat local.
Així mateix correspon al Ple l'adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l'alienació del patrimoni quan no estiguin atribuïdes a l'Alcalde o al President, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor.”

La Junta de Govern Local es reunirà amb caràcter ordinari amb una periodicitat mínima quinzenal, el dia i hora assenyalats per l’alcalde amb prèvia convocatòria realitzada a l’efecte.

Es pot consultar l’extracte dels acords adoptats un cop que les actes s’hagin aprovat a la següent sessió

Utilizamos cookies propias y de terceros para prestar nuestros servicios y analizar la actividad de la web con la finalidad de mejorar su contenido. Si continúa navegando sin modificar la configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Más información en nuestra Política de cookies. Política de cookies